Medzinárodná konferencia o vyučovaní informatiky v Liberci
DidInfo 4. - 6.4.2018
Viac informácií nižšie

Informácie

Konferenciu organizuje katedra aplikovanej matematiky FP TU v Liberci (CZ). DidInfo umožňuje zdieľanie skúseností a výsledkov z pedagogického výzkumu zameraného na vzdelávacie oblasti ICT a informatiky. Zároveň poskytuje odbornej komunite priestor pre diskusiu k aktuálnym otázkám, trendom, výukovým metodám a poznatkom.

Vstup na podujatie

Pre ročník 2018 je účastnícky poplatok nulový, pretože náklady na organizáciu konferencie sú kryté z projektu PRIM (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322). Účastníci zo zahraničia si hradia na svoje náklady cestu, ubytování i stravu.

Témy

pedagogický výskum predovšetkým v oblasti výuky ICT a informatiky;školská informatika, pohľadd a skúsenosť z rôznych krajín; príklady výuky informatiky; informatické súťaže, projekty a podporné aktivity príprava a formovanie budúcich učiteľov informatiky

Jazyky

Konferencia bude prebiehať v troch jazykoch - v českom, slovenskom a anglickom. Nakoľko sa na nej nezúčastňujú iba slovenské a české vysoké školy. (Napr. Rhode Island College, USA)

Fotogaléria

Pár fotiek ku tejto

Konferenčná miestnosť

Len ilustračné foto

Právnická fakulta UMB

Miesto konania DIDINFO 2017

Technická univerzita Liberec

Logo univerzity

Liberec

Pohľad na mesto

Vyučovanie na hodine informatiky

Základná škola

Kampus technickej univerzity

Budova, kde sa bude konať konferencia

Dôležité termíny

Prehľad dátumov (5.2. - 13.5.)

 • 5.2.2018

  Spustenie registrácie

  (vyplnenie kontaktných údajov, preferencií ubytovánia a stravy, výber formy účasti, príp. nahranie príspevkou/workshopou)

 • 25.2.2018

  Ukončenie registrácie

  po tomto termíne sa už nebude dať registrovať na DIDINFO '18'

 • 29.4.2018

  Úprava písomných príspevkov

  Prípevky, ktoré nám boli zaslané je možné editovať len do tohto termínu

 • 13.5.2018

  Zaslanie zborníkov

  Posledný dôležitý termín

Predsedovia programového výboru

(Rovnaké zastúpenie ako na DIDINFO 2017 v Banskej Bystrici)

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

Ján Berki

Kontaktná osoba

Programový výbor konferencie:

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, SK Sonya Armstrong, Ph.D. West Virginia State University, USA Mgr. Jan Berki, PhD. Technická univerzita v Liberci, CZ Mgr. Martin Cápay, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa, SK doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. Univerzita Karlova, CZ prof. Dr. Valentina Dagiene Vilnius University, LT Ing. Dana Horváthová, PhD. Univerzita Mateja Bela, SK prof. Dr. Mirjana Ivanovic, University of Novi Sad, SR Ing. Jana Jacková, PhD. Univerzita Mateja Bela, SK prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. Univerzita Komenského, SK doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. Univerzita Komenského, SK doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa, SK Ing. Janka Majherová, PhD. Katolícka univerzita, SK Ing. Božena Mannová, PhD. České vysoké učení technické, CZ RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD. Univerzita Mateja Bela, SK Prof. Dr. Kate Sanders Rhode Island College, USA prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. Trnavská univerzita v Trnave, SK doc. RNDr. Petr Šaloun, PhD. Technická univerzita Ostrava, CZ doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, SK doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. Univerzita Karlova, CZ doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD. Univerzita Mateja Bela, SK Dr. Livia Tudor Petroleum-Gas University, RO PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. Univerzita Mateja Bela, SK

Kontaktuj nás

Vyplň nasledujúce políčka a nechaj nám správu